Crossref Citations

1. The effect of anti-gravity treadmill training for knee osteoarthritis rehabilitation on joint pain, gait, and EMG
Junjie Liang, Shijuan Lang, Yuxin Zheng, Yujue Wang, Hongxin Chen, Jinyu Yang, Zhiwei Luo, Qiang Lin, Haining Ou
Medicine  vol: 98  issue: 18  first page: e15386  year: 2019  
doi: 10.1097/MD.0000000000015386